Sửa chữa iPhone 8 Plus

 
DÒNG MÁY TÌNH TRẠNG MÁY GIÁ SỬA CHỬA THỜI GIAN TRẢ MÁY

iPhone 8 Plus

thay màn hình ( zin ép kính )  chưa có hàng 30 phút

iPhone 8 Plus

thay mặt kính ( kính bể ép lại ) 1.000.000 2 - 4 tiếng